top of page

Публічна оферта

ДОГОВІР 
про надання послуг кар’єрного консультування та коучингу
(договір приєднання) 

 
м. Харків                                                                        (Версія 1.4. Останнє оновлення: 01.09.2023)

 


Фізична особа-підприємець Калініна Інна Володимирівна, яка діє на підставі державної реєстрації в ЄДРЮОФОПтаГФ: дата запису: 02.03.2021, номер запису: 2004800000000254783 (далі – Виконавець) з однієї сторони, та
Фізична особа або фізична особа-підприємець, або юридична особа, в особі уповноваженого представника, який (яка) відповідно до ст. 634 Цивільного кодексу України акцептує цей договір (оферту Виконавця в розумінні ст. 641 Цивільного кодексу України) шляхом оплати в будь-який спосіб послуг Виконавця (далі – Замовник), з іншої сторони, разом – Сторони, уклали цей Договір про надання послуг кар’єрного консультування (далі – Договір) про таке:

 


1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


    1.1 Замовник доручає, а Виконавець бере на себе зобов'язання з надання послуг у сфері

кар’єрного/бізнес консультування або коучингового/менторингового супроводу (далі – Послуги). 

    1.2 Під кар’єрним/бізнес консультуванням або коучинговим/менторинговим супроводом Сторони розуміють – професійні поради, рекомендації та всі навчальні програми Виконавця Замовнику щодо системи працевлаштування, кар’єрного зростання, зміни місця роботи або посади, здійснення саморозвитку та навчання, розвитку та масштабування бізнесу, інші послуги, які зазначені на сайті Виконавця https://www.apriori.careers

    1.3 Акцепт Замовником цього Договору означає ознайомлення та повну згоду Замовника з його умовами. 

 


2. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ


    2.1 Вартість конкретних Послуг, що надаються Виконавцем Замовнику зазначена на сайті
https://www.apriori.careers. 

    2.2 Ціна Договору визначається як сукупна вартість всіх замовлених та оплачених Послуг.

    2.3 Послуги надаються Виконавцем Замовнику на умовах 100% передплати.
Передплата Замовником 100% вартості замовленої Послуги, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України, є акцептом (повним та беззастережним прийняттям) умов цього Договору, засвідчує факт укладення цього Договору, а також засвідчує згоду Замовника сумлінно користуватися правами, та чітко виконувати обов’язки, що виникають у зв’язку з укладенням цього Договору та отриманням Послуг.

    2.4 Оплата послуг Замовником здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця на підставі виставленого рахунку на оплату або шляхом самостійної оплати послуги платіжною картою на сайті https://www.apriori.careers (наразі не є доступний).

    2.5 Оплата за Договором здійснюється в українській гривні.

    2.6 Замовник за свій кошт сплачує всі банківські комісії, які необхідні для здійснення оплати за цим Договором.

    2.7 Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати вартість послуг, шляхом відповідного оприлюднення цих змін на сайті https://www.apriori.careers або у письмовому вигляді за запитом.
Зазначена у цьому пункті зміна вартості Послуг не впливає на вже укладені та оплачені Договори.

 


3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ


    3.1 Послуги надаються у погоджений Сторонами час та спосіб,
при особистих зустрічах,
відео/аудіо конференціях,
та/або за допомогою телефонного зв`язку,
та/або у погоджених Сторонами месенджерах.  


4. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН


    4.1 Замовник зобов’язаний:

    4.1.1. Забезпечити своєчасний розрахунок за послуги в порядку, передбаченому цим Договором. 

    4.1.2 Надати Виконавцю всю інформацію, яка буде необхідна для надання якісних послуг кар’єрного/бізнес консультування або коучингового/менторингового супроводу для задоволення потреб Замовника.
Замовник відповідає за правдивість та актуальність такої інформації. 

    4.2 Виконавець зобов’язаний:

    4.2.1 Надати послуги, наведені в п. 1.1 якісно, у погоджений строк та відповідно до погоджених Сторонами умов.

    4.2.2 Зберігати конфіденційність інформації та персональних даних, які були отримані від Замовника під час надання послуг відповідно до норм чинного законодавства та політики конфіденційності. 

    4.3 Обов’язки однієї Сторони кореспондують з правами іншої Сторони вимагати виконання цих обов’язків. 

 

    4.4 У випадку дострокової відмови Замовника від виконання Договору на підставах, передбачених офертою, повернути Замовнику на його письмову вимогу суму передплати за відрахуванням вартості фактично наданих виконавцем послуг до моменту розірвання Договору.
Повернення суми може здійснюватися двома способами:

  • у форматі $400 за кожну індивідуальну сесію/зустріч,

  • або рівномірно розподіленої вартості відносно вже наданих послуг. 
     

Розрахунок проводиться на основі рівномірного розділення ціни на кількість запланованих сесій/зустрічей/блоків/уроків конференції за момент розриву Договору.

    4.5 Забороняється повністю та не валідується частково
будь-яка агресивна поведінка, образливі дії в бік тренера, ментора куратора, членів команди тренерів

та будь-якої людини, яка є учасником будь-якої з програм супроводу,

а також навмисне перешкоджання якісному проведенню програми.

За агресивні, образливі та некоректні дії, учасника буде відсторонено від участі в живому он-лайн тренінгу, та/або виключено зовсім з програми, без можливості повернення/перерахування коштів, які вважаються компенсацією за моральні збитки.


 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК

 

    5.1 За порушення умов Договору сторони несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України. 

    5.2 Сторона, винна в порушенні умов Договору, в наслідок яких інша Сторона зазнала збитків, зобов’язана відшкодувати їх в повному обсязі.

    5.3 Виконавець не несе відповідальність за недотримання строків та якості надання послуг у випадку відсутності оплати, а також через несвоєчасне, неповне або неправдиве надання інформації Замовником, яка була необхідна для надання послуг Виконавцем. 

    5.4 Всі суперечності, що виникають при виконанні даного Договору, вирішуються Сторонами шляхом перемовин та прийняттям відповідних рішень.

    5.5 Усі суперечки та розбіжності, які можуть виникнути між Сторонами при виконанні цього Договору вирішуються шляхом перемовин, а при недосягненні згоди, в суді, відповідно до чинного законодавства України.

    5.6 Сторони підтверджують, що невідповідність результату надання послуг Виконавцем та результату, який очікував або бажав Замовник, само по собі не може свідчити про надання Виконавцем послуг неналежної якості. 


 

6. ФОРС-МАЖОР

 

    6.1 Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання є наслідком випадку або обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору, перебувають поза межами контролю Сторін, та які Сторони не могли ані передбачити, ані попередити розумними заходами, надалі – «форс-мажор»: війна, страйки, стихійні явища, епідемії тощо.

    6.2 При настанні обставин, зазначених у пункті 6.1., Сторона, яка опинилася під їх впливом, повинна в логічний термін, але не пізніше ніж через 5 календарних днів з дня виникнення форс-мажору, без затримки повідомити про це іншу Сторону в письмовій формі.
Повідомлення повинно містити інформацію про характер обставин і, якщо можливо, оцінку їх впливу на можливість виконання стороною своїх зобов’язань за цим Договором та графік виконання зобов’язань.

    6.3 У разі, якщо Сторона не направить або несвоєчасно направить повідомлення, передбачені в пункті 6.2, вона повинна відшкодувати іншій Стороні збитки, які виникли у зв’язку з таким неповідомленням або несвоєчасним повідомленням.

    6.4 Неспроможність Сторін знайти прийнятні альтернативні шляхи та дійти до взаємної згоди щодо таких шляхів, надає кожній Стороні право направити іншій Стороні повідомлення про припинення Договору.
Повідомлення про припинення направляється іншій Стороні не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня з якого припиняється зобов’язання.

    6.5 Форс-мажор звільняє Сторони від відповідальності, але не звільняє від виконання грошових зобов’язань.

    6.6 Факт настання форс-мажорних обставин повинен бути підтверджений документально компетентним органом.
У разі відсутності підтвердження, Сторона, яка не виконала свої зобов’язання, несе відповідальність в повному обсязі.

 

 

7. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ

 

    7.1 Договір набирає чинності з моменту акцепту його умов Замовником шляхом оплати та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань.

    7.2  Дострокове розірвання цього Договору можливе тільки за згодою Сторін, або на підставах, передбачених чинним законодавством України або умовами даного Договору.

    7.3 Сторона, що вирішила розірвати цей Договір, направляє іншій Стороні лист про свій намір за 10 (десять) календарних днів до призначеної дати розірвання.


 

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

 

    8.1 Виконавець може змінити цей Договір приєднання в односторонньому порядку, затвердивши його в новій редакції та розмістивши на сайті https://www.apriori.careers/ 
Замовник самостійно несе відповідальність за своєчасне ознайомлення з новими версіями Договору.
Замовник вважається повідомленим належним чином про всі зміни у Договорі приєднання з дати розміщення нової редакції цього Договору на сайті Виконавця https://www.apriori.careers/ 

    8.2 Якщо Замовник не згоден зі змінами в Договорі приєднання, Замовник має припинити замовлення послуг Виконавця. 

    8.3 Обмін інформацією між Сторонами може проводитись особисто, або за допомогою телефонного зв`язку, погоджених Сторонами месенджерів або електронною поштою.
Копії документів, відправлених електронною поштою, мають юридичну силу до моменту надання їх оригіналів.

    8.4 У випадку зміни реквізитів Замовника (юридична чи фактична адреса, назва, форма власності, ліквідації, реорганізації чи перейменування установи, банківський рахунок, зміна представника, інші зміни, які впливають на взаємодії Сторін), останній повинен повідомити про це Виконавця протягом 5 (п'яти) календарних днів.

    8.5 Замовник шляхом акцепту цього договору приєднання одночасно погоджується і з політикою конфіденційності та дає згоду на обробку персональних даних в обсязі, який зазначено Виконавцем в його політиці конфіденційності, а також який необхідний Виконавцю для виконання умов цього Договору. 

 

 

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

 

ВИКОНАВЕЦЬ

Фізична особа-підприємець Калініна Інна Володимирівна

61184, Харківська обл., місто Харків, вул. Дружби Народів, будинок 208А, квартира 110
РНОКПП: 2907500801
IBAN: UA 223510050000026004879059715
Конт. телефон: +380501496004

bottom of page